બુધવાર, 23 ડિસેમ્બર, 2009

બધાને સમજવા જીવન જોઇએ છે

જીભ ને સ્વાદ જોઇએ છે
સ્વાદ ને ભાવ
ભાવ ને તો સમય જોઇએ છે
સમય ને સંજોગ
સંજોગો ને યોગ
જોગ માટે તો નસીબ જોઇએ છે
અને બધાને સમજવા જીવન જોઇએ છે

નીશીત જોશી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો