શનિવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2009

નવુ દેખાડશે તેઓ


નવા સર્જનને સજાવે છે તેઓ,
આવશે બની નવુ દેખાડશે તેઓ,
વીચારો આવે છે નીત નવા પણ,
સર્જન બની નવો વીચાર દેખાડશે તેઓ,
કહે છે નથી સુજતુ કંઇ પણ, જાણુ છુ,
સુંદર ને અતી સુદંર બનાવશે તેઓ,
કરતા કરતા યત્ન પ્રયત્ન કરશે ઘણા,
પ્રયત્ન કરીને જ સફળતા પામશે તેઓ,
નવા સર્જનને સજાવે છે તેઓ,
આવશે બની નવુ દેખાડશે તેઓ.

નીશીત જોશી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો